Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2010

Τρόφιμα που επιτρέπεται να καταναλώνουμε στα σχολικά κυλικεία

Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Θήβας στην Τάξη Ε΄2 με
υπεύθυνο εκπαιδευτικό τον Τσιαπλέ Νικόλαο στα πλαίσια ευρύτερου προγράμματος με τίτλο : ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΔΙΑΤΡΕΦΟΜΑΙ ΥΓΙΕΙΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΩ ΣΩΣΤΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣΟι μαθητές βρήκαν τον νόμο που αφορά την λειτουργία των κυλικείων. Με παρότρυνση του εκπαιδευτικού ο νόμος αναλύθηκε στην τάξη και οι μαθητές υπογράμμισαν τα κύρια σημεία του νόμου που αφορούν τα προϊόντα που επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται να καταναλώνουν στο σχολείο. Μετά από την καταγραφή οι δύο ομάδες αντίστοιχα έφτιαξαν κολλάζ και δημιούργησαν μεγάλες πινακίδες από χαρτόνια έτσι ώστε η καθεμιά να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της σε ολόκληρη την τάξη.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ

Η ανάθεση από τη Σχολική Επιτροπή της λειτουργίας και εκμετάλλευσης των Κυλικείων των δημοσίων σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης γίνεται μόνον κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11927/Δ4 Κοινή Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 242/9-2-2004)
Δικαίωμα συμμετοχής στον πλειοδοτικό διαγωνισμό έχουν:
α) Ιδιώτες και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα.
β) Τα άτομα του σχολικού περιβάλλοντος Επιστάτης-τρια, Καθαριστής-τρια γ) Πολίτες των κρατών –μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής Γλώσσας όπως διαπιστώνεται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Δεν γίνονται δεκτοί στον Πλειοδοτικό διαγωνισμό:
α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ.κλπ